Authors

Leena Saldanha

Abhih Singh

Arjun Vysakh

Shivnay Sabharwal

Harshveer Jain

Suraj Kothiyal

Balakrishna Kamath

Alok Shukla

Jitendra Gianchandani

Fazayal Shabbir

Pravin Anand

Siddhartha Choudhary – Chief Executive Officer, DestaGlobal

Deepak Kripal

Sharon Puthur

Priya Narayan

Atchuthan Carvalho

Pooja Soni

Dr. Anjali Joshi

AB Chakravorty

Papiya & Asrith