Authors

Trishna Damodar

Sapna Kappal

EL GEORGE

Leena Saldanha

Abhih Singh

Arjun Vysakh

Shivnay Sabharwal

Harshveer Jain

Suraj Kothiyal

Balakrishna Kamath

Alok Shukla

Jitendra Gianchandani

Fazayal Shabbir

Pravin Anand

Siddhartha Choudhary – Chief Executive Officer, DestaGlobal

Deepak Kripal

Sharon Puthur

Priya Narayan

Atchuthan Carvalho

Pooja Soni