Authors

Swapnil Paranjape Prajakta Sinai

Kapil Dabur

S.H. Darsh

Nitya Dalmia

Vasimraja Bhavikatti

Debabrata Satpathy

Jayaraj V Thoppil

Col Neerav Bhatnagar

S A Krishnan

Ruchika Yadav

Manan Goel

Lavnya Krishnamurthy

Sneha Roy

Siddhi Kamble

Dr. Sujay Kantawala

Mehool Parekh

Pranav Rao

Tino de Sa

Aza Garcia

Fatema Pocketwala